Historia

Åren som gått - ebo:s historia

Så bildades ebo
AB Eslövsbyggen bildades 1964 genom ett samarbete mellan Eslövs stad och Svenska Riksbyggen förening u.p.a. Aktiekapitalet var 50 000 kronor, varav staden stod för 60 %. Enligt styrelsens arbetsordning skulle Riksbyggen utarbeta ritningar, byggnadsprogram samt ha hand om administration och förvaltning.

Hur ebo vuxit fram
Under de första åren var bostadsbyggandet omfattande. Berga byggdes 1966-69, Rönneberga 1970-72, gamla Sallerup 1973-78 och nya Sallerup 1982-83. Därefter avtog produktionstakten och projekten blev dessutom mindre. Runt 1990 var produktionen åter relativt omfattande. Bland projekten kan nämnas kvarteret Elefanten och ett antal radhus i byarna.

Med krisen 1992 upphörde produktionen av bostäder och den återupptogs i mindre omfattning först 1999. Sent uppförda områden är bland andra Ulvåsa, Riddaren och Vårlöken. I enlighet med ebo:s ambitiösa miljöpolicy, inleddes byggandet av 32 energieffektiva bostäder på Solkullen 2006.

Med omsorg om den äldre generationen
Genom byggandet av Karidal skapades de första bostäderna för äldre. 1993 köpte företaget de dåvarande ålderdomshemmen Solhällan, Trollsjögården och Ölyckehemmet av kommunen. Idag benämns samtliga dessa för serviceboende eller servicehem. De två förra har ersatts av nybyggnationer på samma platser, medan Ölyckehemmet genomgått en ombyggnation.

Genom ädelreformen 1992 förvärvade företaget Kärråkra med sjukhem och vårdcentral samt ett antal gruppbostäder. ebo:s samlade specialbostäderna uppgår till drygt 300. Många av bolagets bostadsområden är attraktiva för äldre. Under 2007 påbörjades utvecklingen av seniorbostäder.

Hur vi ökat vårt bostadsbestånd
1983, som en följd av kommunreformen överlät Stiftelsen Sibbarp sina fastigheter till Eslövsbyggen. 1980 förvärvades ett antal fastigheter från kommunen, bland annat ute i byarna. Under samma period förvärvades ett flertal fastigheter inne i Eslöv, både från kommunen och från några allmännyttiga bostadsstiftelser.

I början av 1990 förvärvades bostadsfastigheter från konkursbon. 1999 övertog företaget Gårdsåkra och 2002 förvärvades ett tjugotal bostadsobjekt i Trollsjöområdet.

Sommaren 2003 övertog företaget samtliga aktier i såväl Örestad Byggelement AB som kommunens industribolag EIFAB. Förvärven utökade fastighetsbeståndet med 100 bostadsobjekt och 40 000 kvadratmeter kommersiella lokalytor.

Hur förvaltas ebo?
I mitten av 1980-talet bedömdes bolagets ekonomiska situation som problematisk och flera utredningar om företagets framtida organisation genomfördes. 1987 sades förvaltningsavtalet med Riksbyggen upp och en egen organisation byggdes upp under ledning av Per Göran Wikfors. Företaget hade i mitten av 1990 cirka 45 anställda.1989 flyttade kontoret från Kanalgatan till nya lokaler på Repslagaregatan.

Vår organisation
Fredrik Hjort tillträdde som VD i företaget 1996. Under 1997 genomfördes en omorganisation då man placerade bovärdar ute i bostadsområdena. Dotterbolaget Emba, med inriktning på olika former av fastighetsservice, såldes. Fastighetsunderhållet ökade kraftigt och uppgick under år 2000 till 20 % av omsättningen.

Vid samma tillfälle var antalet anställda 21, varav 12 bovärdar. Ytterligare en organisationsjustering genomfördes 2002, då en miljögrupp bildades och den yttre skötseln återgick i egen regi. Vid utgången av 2007 hade antalet anställda åter ökat till ett trettiotal under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret utökas miljögruppen med ett tiotal trädgårdsarbetare.

Styrelsen som leder ebo
Inledningsvis tillsattes styrelseplatserna av Riksbyggen och kommunen i proportion till aktieinnehavet. Ordförande i bolagets styrelse har i tur och ordning varit Sven D Sonesson, Thure Petersson, Malte Jeppsson, Bertil Jönsson, Kjell Jansson, Gertrud Eriksson och Johan Andersson. Vid bolagsstämman 2011 övertog Mikael Wehtje uppdraget som ordförande i bolagets styrelse.

 

 


  • eslövs bostads ab
  • |
  • Box 225, 241 23 Eslöv
  • |
  • Besöksadress: Repslagaregatan 2
  • |
  • Tel: 0413 - 59 94 00
  • |
  • Fax: 0413 - 176 67