Sponsringspolicy

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster.

Eslövs Bostad AB (Ebo) sponsrar föreningar eller kulturella arrangemang i kommunen som:

 • Stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där ebo har en stor andel fastigheter.
 • Når många människor.
 • Tillför kommunen positiva värden.

 Vi sponsrar inte:

 • Verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ.
 • Politiska partier eller religiösa organisationer.
 • Företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö.
 • Privatpersoner.

Ebo förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan. Under vissa perioder kan prioriteringarna variera och det är inte heller möjligt att sträva efter att till hundra procent täcka all sponsring som söks.

Att söka sponsring

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som uppfyller våra krav. Vi kan stödja en förening eller aktivitet ekonomiskt, men också genom att tex låna ut en lokal, utrustning, material eller personal.

Kontakt

Om du söker sponsring för din förening eller aktivitet kontakta 
Eva Fritze, kommunikations- och marknadsansvarig 
eva.fritze@ebo.se

 

 


 • eslövs bostads ab
 • |
 • Box 225, 241 23 Eslöv
 • |
 • Besöksadress: Repslagaregatan 2
 • |
 • Tel: 0413 - 59 94 00
 • |
 • Fax: 0413 - 176 67