Miljö

Miljöpolicy för Eslövs Bostads AB

Eslövs Bostads AB, ebo, är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut bostäder i Eslövs kommun, både i staden och i de mindre tätorterna.
Ebo förvaltar, underhåller och bygger nya bostäder för olika behov och målgrupper. För att arbeta mot en hållbar framtid strävar ebo efter att
ligga i framkant och höra till de bästa i branschen. Miljön omfattar allt och berör oss alla. Vi ska, tillsammans med hyresgäster och leverantörer,
bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Därför ska vi:

 • Vara resurseffektiva vid drift, underhåll och genom våra hyresgäster.

Flöden av energi och material som kommer in i ebo ska återanvändas som resurs, av oss själva eller andra.

 • Bli oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, el och transporter.

Val av energikälla ska vara långsiktigt hållbar och skonsam mot miljön och människors hälsa.Energianvändningen ska minska genom
ständiga energieffektiviseringar och beteendeförändringar.

 • Säkerställa att våra bostäder håller en hög inomhusmiljöstandard samt att underlätta för de boende att göra hållbara val i sin vardag.

Uppföljning och utveckling av inomhusmiljö är en viktig del i förvaltningsarbetet. Samarbete med Merab för att hitta former för att tillvarata
avfall på bästa sätt. Kunskapsspridning och information bör ske för att öka hyresgästernas kunskap. Individuell mätning av värme och vatten undersöks på större enheter. 

 • Bidra till en grön miljö för boende med utemiljöer av god kvalité.

Utemiljöer är en viktig del av all nyproduktion. En god utemiljö skapar nöjdare hyresgäster. 

 • Använda hållbara och sunda material vid nybyggnation och renovering.

Nya bostäder ska ha lågenergistandard och förnybar energiproduktion ska integreras i nya bostäder. 

 • Eftersträva förtätning vid nybyggnation för att öka möjligheten till gemensamma och hållbara transporter och bevara den goda åkermarken i Eslövs kommun.

Byggande i tätorterna utanför centrumorten behövs för en levande landbyggd och ska följas av möjligheter för hållbara transporter.

 • Anpassa ebos styrdokument så de harmonierar med ägarkommunen Eslövs miljömålsarbete för en enad väg mot en hållbar kommun.

Kontinuerlig kommunikation mellan kommun, bolag, anställda och boenden ska leda till nya idéer och ständig utveckling.

 

Innehållet i denna policy ska genomsyra allt arbete inom ebo. Samtliga medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners bidrar tillsammans till att policyn uppfylls.

 


 • eslövs bostads ab
 • |
 • Box 225, 241 23 Eslöv
 • |
 • Besöksadress: Repslagaregatan 2
 • |
 • Tel: 0413 - 59 94 00
 • |
 • Fax: 0413 - 176 67