Behandling av personuppgifter

När du hyr bostad, parkeringsplats eller förråd av Eslövs Bostads AB, eller har hyrt av oss tidigare – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (*GDPR). Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer, bilder och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Eslövs Bostads AB registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande av förråd på vår webbplats, när du får ett lägenhetserbjudande genom Boplats Syd samt när du skriver ett avtal på bostad/parkeringsplats/förråd. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Eslövs Bostads AB, Box 225, 241 23 Eslöv, org/nr 556095-2391.

Personuppgiftskontakt

Vi har en personuppgiftskontakt som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vår personuppgiftskontakt kan du nå på info@ebo.se, ange "Personuppgifter" i ämnesraden. Du kan också ringa oss på tel. 0413-59 94 00.

Registerutdrag, korrigeringar och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Du kan använda vår mall för begäran av registerutdrag. Mallen gäller även för rättelser eller korrigeringar av personuppgifter.

Mall för begäran av registerutdrag

Begäran skickas till Eslövs Bostads AB, Box 225, 241 23 Eslöv, eller lämnas i receptionen på Eslövs Bostads AB på Repslagaregatan 2.

Har du klagomål på Eslövs Bostads AB angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Offentlighetsprincipen

Eslövs Bostads AB är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Eslövs Bostads AB ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Eslövs Bostads AB, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

*GDPR - General Data Protection Regulation