Uthyrningspolicy

Eslövs Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Vår ambition är att skapa trygga och trivsamma områden genom att erbjuda en bred variation av boenden. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad. Lediga lägenheter erbjuds till de sökande som aktivt, via Boplats Syds hemsida, anmält sitt intresse för den lediga lägenheten.

Grundkrav

• Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid kontraktstecknandet (men kan ställa sig i kö från kalenderåret man fyller 16 år.).
• Hyresgästen ska, enligt Eslövs Bostads AB:s bedömning, ha en rimlig ekonomisk situation (se nedan) för att kunna betala hyran för den sökta lägenheten.
• Hyresgästen ska ha en gällande hemförsäkring under hela boendetiden.
• Hyresgästen får max ha två registrerade betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna och skuld till kronofogden får inte överstiga 5000 kr.
• Hyresgästen får inte ha oreglerade skulder till Eslövs Bostads AB eller till annan fastighetsägare eller andra för boendet negativa referenser så som försenade hyresinbetalningar eller störningsärenden under de senaste sex månaderna.
• Eslövs Bostads AB:s hyresgäster måste ha bott i sin lägenhet under minst ett år innan det kan bli aktuellt med en flytt inom beståndet med undantag för rivningskontrakt.

Huvudregel

• Eslövs Bostads AB:s huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes tid i Boplats Syds intresseregister. Antalet personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek enligt Boverkets riktlinjer.

Undantag från huvudregeln kan göras i följande fall:

• Nyproduktion
Vid nyproduktion hyrs lägenheterna ut i enlighet med styrelsens beslut för det unika projektet.

• Situationer av vikt för stadens utveckling
I samråd med kommundirektören i Eslövs kommun förmedlas bostäder för att gynna näringsliv/verksamhet av strategisk betydelse för kommunens sysselsättning och utveckling. Lägenheter enligt denna punkt erbjuds till personer som flyttar till kommunen från ort utanför pendlingsavstånd.

• Väsentligt förändrat bostadsbehov och särskilda stödbehov
Bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov och bosociala ändamål tillgodoses genom samarbete mellan Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun.

• Omflyttning inom ebo till lägre hyra
Om en intern hyresgäst söker en ny lägenhet med lägre hyra och om denna skött sitt nuvarande boende hos ebo, omfattas denna inte av ebo:s grundkrav på inkomst och skulder. Förmedlingen sker fortfarande via Boplatssyds bostadskö.

Prioriterade grupper

Lägenheter för prioriterade grupper utgörs av lägenheter som är anpassade för att möta särskilda krav och har särskild uthyrningspolicy, till exempel bostäder avsedda för ungdomar eller seniorer. Dessa lägenheter fördelas enligt huvudregeln men utifrån att den sökande uppfyller kraven för att vara prioriterad. Vilka grupper som anses prioriterade för olika lägenheter antas av styrelsen.

Bostadskomplement

Bostadskomplement så som garage, parkeringsplatser hyrs ut via extern förmedlare. Förråd förmedlas via vår egna hemsida. Samtliga bostadskomplement hyrs i första hand ut till hyresgäster i bostäder eller lokaler inom respektive område. Om ingen från området visar intresse hyrs objektet ut till andra intresserade.

Regler vid direktbyte

Direktbyte regleras av hyreslagen och kan genomföras såväl internt som externt. För att kunna lämna in en ansökan om direktbyte behöver du ha bott i din nuvarande bostad på Eslövs Bostads AB under minst ett år. Innan bytet kan genomföras säkerställs samtliga parters ekonomiska förutsättningar, besiktningar behöver utföras och godkännas, eventuella åtgärder som upptäcks i samband med besiktning ska kostnadsregleras innan genomförandet.

Förtydligande kring ekonomisk situation

• Hyresgästen ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten. Hyresgästens inkomst (efter skatt) ska motsvara 2 gånger månadshyran på den lägenhet man söker.
• För seniorboende och trygghetsboende är inkomstkravet 1,5 gånger månadshyran alternativt en halv gånger månadshyran om hyresgästen kan komplettera med eget kapital (se under ”komplettera med eget kapital”)
• Om du är egen företagare ska inkomst styrkas med bland annat senast inlämnad deklaration till Skatteverket, registerutdrag från Skatteverket, aktuell resultat-/balansrapport samt nyutfärdat intyg från revisor. Egna företagare ska ha varit verksamma minst 1 år.

Som inkomst räknas:

• Lön efter skatt från anställning
• Pension
• Eget kapital
• Ersättning från försäkringar
• Studiemedel
• Bidrag (till exempel bostadsbidrag, studiebidrag, underhållsbidrag, sjukbidrag, barnbidrag, försörjningsstöd från Eslövs kommun)
I de fall då inkomsten inte är räcker till enligt ovan finns möjlighet att kompensera för detta genom att komplettera med eget kapital.

Komplettera med eget kapital

För att det egna kapitalet ska fungera som komplement till inkomst ska hyresgästen kunna visa att det totala tillgängliga kapitalet motsvarar minst tre årshyror för den önskade lägenheten (kapitalet måste finns inom Europeiska Unionen).

Komplettering med borgensman

En borgensman kan kompensera en låg inkomst om den sökande uppfyller 70% av inkomstkravet. Borgensmannens bruttoinkomst måste uppgå till fyra gånger årshyran på aktuell lägenhet.

Prioriterade grupper och företräde

Vi har ett och samma intresseregister för alla sökande oavsett nuvarande bostad. Till några av våra lägenheter prioriteras vissa grupper efter beslut från styrelsen.
• Seniorboende erbjuds till sökande där minst 1 person i hushållet har fyllt 65 år.
• Trygghetsboende erbjuds till sökande där minst 1 person i hushållet har fyllt 70 år.
• Ungdomsboende erbjuds till sökande där minst 1 person i hushållet är mellan 18-25 år.

Bostäder inom Eslövs Bostads AB för prioriterade grupper:

Trygghetsboende – avsedda för personer över 70 år
Gäller på Kvarngatan 27 & 29 i Eslöv
Seniorboende - avsedda för personer över 65 år
Gäller på Tröskevägen 2, 4 och 9, Repslagaregatan 4, Järnvägsgatan 2-10 i Marieholm och Storgatan 33 i Löberöd.
Ungdomslägenheter - avsedda för personer mellan 18-25 år
Gäller på Stenslagaregatan 1 & 2.


Uthyrningspolicyn uppdaterad 2023-11-06

 

 

Ung familj sitter på golvet framför soffa

Bild: iStock