Vårt miljöarbete

barn på en brygga vid havet, en solig sommardag
En illustration av ett lägenhetshus.

Bostaden är en viktig del av vår vardag och våra liv. Därför är det viktigt för Eslövs Bostads AB att värna om miljön och ta ett särskilt ansvar för en hållbar utveckling. Vi strävar efter att välja energieffektiva lösningar för att kunna erbjuda ett hälsosamt och miljövänligt boende.

Vår organisation ska med flexibilitet och effektivitet nå våra mål. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy.

Miljöpolicy för Eslövs Bostads AB

Ebo förvaltar, underhåller och bygger nya bostäder för olika behov och målgrupper. För att arbeta mot en hållbar framtid strävar ebo efter att ligga i framkant och höra till de bästa i branschen. Miljön omfattar allt och berör oss alla. Vi ska, tillsammans med hyresgäster och leverantörer, bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Därför ska vi:

 • Vara resurseffektiva vid drift, underhåll och genom våra hyresgäster
  Flöden av energi och material som kommer in i ebo ska återanvändas som resurs, av oss själva eller andra.

 • Bli oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, el och transporter
  Val av energikälla ska vara långsiktigt hållbar och skonsam mot miljön och människors hälsa. Energianvändningen ska minska genom ständiga energieffektiviseringar och beteendeförändringar.

 • Säkerställa att våra bostäder håller en hög inomhusmiljöstandard samt att underlätta för de boende att göra hållbara val i sin vardag
  Uppföljning och utveckling av inomhusmiljö är en viktig del i förvaltningsarbetet. Samarbete med Merab för att hitta former för att tillvarata avfall på bästa sätt. Kunskapsspridning och information bör ske för att öka hyresgästernas kunskap. Individuell mätning av värme och vatten undersöks på större enheter.

 • Bidra till en grön miljö för boende med utemiljöer av god kvalité
  Utemiljöer är en viktig del av all nyproduktion. En god utemiljö skapar nöjdare hyresgäster.

 • Använda hållbara och sunda material vid nybyggnation och renovering
  Nya bostäder ska ha lågenergistandard och förnybar energiproduktion ska integreras i nya bostäder.

 • Eftersträva förtätning vid nybyggnation för att öka möjligheten till gemensamma och hållbara transporter och bevara den goda åkermarken i Eslövs kommun
  Byggande i tätorterna utanför centrumorten behövs för en levande landsbygd och ska följas av möjligheter för hållbara transporter.

 • Anpassa ebos styrdokument så de harmonierar med ägarkommunen Eslövs miljömålsarbete för en enad väg mot en hållbar kommun
  Kontinuerlig kommunikation mellan kommun, bolag, anställda och boenden ska leda till nya idéer och ständig utveckling.

Innehållet i denna policy ska genomsyra allt arbete inom Eslövs Bostads AB. Samtliga medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners bidrar tillsammans till att policyn uppfylls.