Gemensam satsning för ökad trygghet

flicka och kvinna går bredvid varandra och håller handen

 

För att öka tryggheten i Eslövs centrum har vi tillsammans med Eslövs kommun och stiftelsen Tryggare Sverige tecknat en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).
Brottslighet och otrygghet har ökat i Eslövs kommun de senaste åren och då framförallt i Eslövs tätort och centrum. Genom en överenskommelse om platssamverkan kommer parterna att jobba långsiktigt, systematiskt och förebyggande för att skapa ett tryggare och attraktivare centrum.

Ebo kommer tillsammans med fastighetsägare, butiksägare, föreningar, boende, polis och andra aktörer att genomföra insatser för att skapa en säker och trygg miljö i Eslövs centrum. Tillsammans i en icke-vinstdrivande samverkansorganisation tar vi gemensamt ansvar för ett avgränsat område som har problem med brott och otrygghet.

Peter Strandell som är verksamhetschef på Stiftelsen Tryggare Sverige förklarar att platssamverkan handlar om att utgå från platsens förutsättningar och att jobba med hela området, med fokus på rummen mellan husen.
   – Platssamverkan har visat sig vara en framgångsrik metod för att få till stånd en positiv förändring i ett område. När lokala aktörer går samman för att uppnå gemensamma mål blir arbetet mer effektivt.

Viktiga framgångsfaktorer är att det finns en mix av funktioner, ett varierat utbud och ett flöde av människor. Ett brett och varierat utbud av bostäder, kontor, handel, kultur, restauranger, caféer, samhällsservice, grönytor och offentliga mötesplatser gör platser attraktiva och levande.
   – Kommersiella och icke-kommersiella verksamheter, offentlig och privat sektor – om alla enas kring en gemensam problembild, målbild och gemensamma åtgärder är förhoppningen att vi ska öka säkerheten, tryggheten och attraktiviteten i hela Eslöv, säger Ebos vd Kristina Forslund.

FAKTA:
Ideellt offentligt partnerskap (IOP), är en samarbetsform för offentliga och idéburna organisationer. Partnerskapet ger möjlighet att ta del av den idéburna organisationers expertis, erfarenhet, nätverk med mera, medan den ideella organisationen bland annat vidgar sitt nätverk, utvecklar metoder och ny kunskap.
Stiftelsen Tryggare Sverige är en icke-vinstdrivande tankesmedja som bidrar med nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som utsätts för brott får hjälp, stöd och skydd.

flicka och kvinna går bredvid varandra och håller handen